This is a demo store. Any orders placed through this store will not be honored or fulfilled.

Algemene verkoopvoorwaarden

De huidige verkoopvoorwaarden worden enerzijds afgesloten door de natuurlijke persoon Didier Bouffioux - Onafhankelijk - 1450 Gentinnes België met een kapitaal van 10.000 euro, ingeschreven in het handelsregister en vennootschappen van Nijvel onder nummer 0538.625.261 hierna " GardenSpareParts.nl "en aan de andere kant door elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wenst te doen via de website van " GardenSpareParts.nl " hierna" de koper "genoemd.

Voorwerp

Deze verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele relatie tussen GardenSpareParts.nl en de koper en de voorwaarden van toepassing op elke aankoop via de commerciële site van GardenSpareParts.nl te definiëren, ongeacht of de koper een professional of consument is .

De verwerving van een goed of een dienst via de huidige site impliceert een aanvaarding zonder voorbehoud door de koper van de huidige verkoopvoorwaarden.

Deze verkoopvoorwaarden zullen prevaleren boven alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door GardenSpareParts.nl

GardenSpareParts.nl behoudt zich het recht voor om zijn verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dit geval zijn de toepasselijke voorwaarden die van kracht op de datum van de bestelling door de koper.


Kenmerken van aangeboden goederen en diensten

De aangeboden producten en diensten zijn die vermeld in de catalogus gepubliceerd op GardenSpareParts.nl

Deze producten en diensten worden aangeboden binnen de limieten van beschikbare voorraden.

Elk product gaat vergezeld van een beschrijving opgesteld door de leverancier; voor sommigen van hen, gemarkeerd als DF, heeft de koper mogelijk toegang tot de documentatie van de leverancier.

De foto's in de catalogus zijn zo getrouw mogelijk maar kunnen niet zorgen voor een perfecte gelijkenis met het aangeboden product, vooral met betrekking tot kleuren.

Prijzen

De prijzen in de catalogus zijn prijzen inclusief btw, rekening houdend met de BTW die van toepassing is op de dag van de bestelling; elke wijziging in de koers kan worden weerspiegeld in de prijs van de producten of diensten.

GardenSpareParts.nl behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die in de catalogus wordt vermeld op de dag van de bestelling, de enige is die van toepassing is op de koper.

De getoonde prijzen zijn inclusief (of zijn exclusief) de verwerkings-, verzend- en bezorgkosten voor bestellingen, zolang ze zich maar voordoen in de onderstaande geografische gebieden.

Geografisch gebied

De online verkoop van producten en diensten die op de site worden aangeboden, is voorbehouden aan kopers die woonachtig zijn in België, Luxemburg, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Oostenrijk, Spanje, Italië, Frankrijk of Monaco en voor leveringen in deze geografische gebieden.


Orders

De koper die een product of een dienst wil kopen, moet:

  • - vul het identificatieformulier in waarop hij alle gevraagde gegevens zal vermelden of geef zijn klantnummer op als hij er een heeft;
  • - Vul het online bestelformulier in met alle referenties van de geselecteerde producten of diensten;
  • - valideer uw bestelling nadat u deze hebt gecontroleerd;
  • - de betaling in de voorgeschreven voorwaarden uitvoeren;


- bevestig uw bestelling en betaling.

De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, de erkenning van het hebben van perfecte kennis en het afzien van zijn eigen inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden.

Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging zijn het bewijs van de transactie. De bevestiging zal de ondertekening en acceptatie van de uitgevoerde operaties waard zijn.

De verkoper zal per e-mail een bevestiging van de aangetekende bestelling verstrekken.


Intrekking

Kopers, niet-professionele personen, profiteren van een herroepingstermijn van vijftien dagen vanaf de levering van hun bestelling om het product aan de verkoper te retourneren voor ruiling of terugbetaling zonder boete, met uitzondering van retourkosten.

Betalingsvoorwaarden

De prijs is verschuldigd bij het bestellen.

Betalingen worden gedaan met een creditcard; ze worden gerealiseerd via het beveiligde systeem SKRIL dat SSL (Secure Socket Layer) gebruikt, zodat de verzonden informatie wordt gecodeerd door een software en dat geen enkele derde er tijdens het transport op het netwerk kennis van kan nemen.

Het account van de koper wordt alleen gedebiteerd bij het verzenden van de producten of services die beschikbaar zijn en de hoeveelheid producten of services die worden verzonden of gedownload.

Op verzoek van de koper ontvangt hij een papieren factuur met btw.

Zendingen

De levering vindt plaats op het adres dat is aangegeven op het bestelformulier en kan alleen in het overeengekomen geografische gebied liggen.

De risico's vallen onder de verantwoordelijkheid van de koper vanaf het moment dat de producten het terrein van GardenSpareParts.nl verlaten. In geval van schade tijdens het transport moet het gemotiveerde protest binnen drie dagen aan de vervoerder worden gemeld. vanaf de levering.

Bezorgtijden zijn slechts indicatief; als ze langer dan dertig dagen na de bestelling zijn, kan het verkoopcontract worden beëindigd en de koper worden terugbetaald.

Garantie

Alle producten geleverd door de verkoper profiteren van de wettelijke garantie geboden door de artikelen 1641 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

In geval van niet-naleving van een verkocht product, kan het worden teruggestuurd naar de verkoper die zal worden hervat, omgewisseld of terugbetaald.

Alle claims, verzoeken tot omruiling of terugbetaling moeten per post worden ingediend op het volgende adres: GardenSpareParts.nl Didier Bouffioux 3 Place Gentinnes 1450 Gentinnes België te: +32 498574442 binnen 14 dagen van levering.

Verantwoordelijkheid

Didier Bouffioux kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade aan de apparatuur van de gebruiker bij het betreden van de site van Didier Bouffioux en als gevolg van het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de specificaties zoals vermeld in punt 4 of het uiterlijk van een bug of incompatibiliteit.

Didier Bouffioux kan niet aansprakelijk worden gesteld voor gevolgschade (zoals bijvoorbeeld verlies van marktwaarde of verlies van kansen) als gevolg van het gebruik van GardenSpareParts.nl.

Interactieve ruimtes (mogelijkheid om vragen te stellen in het contactgebied) zijn beschikbaar voor gebruikers. Didier Bouffioux behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving inhoud te verwijderen die in deze ruimte is geplaatst en die de toepasselijke wetgeving in Frankrijk zou schenden, met name de bepalingen over gegevensbescherming. In voorkomend geval behoudt Didier Bouffioux zich ook het recht voor om de burgerlijke en / of strafrechtelijke aansprakelijkheid van de gebruiker in twijfel te trekken, met name in het geval van een racistisch, beledigend, lasterlijk of pornografisch bericht, ongeacht het gebruikte medium ( tekst, fotografie ...).

Intellectuele eigendom

Didier Bouffioux bezit de intellectuele eigendomsrechten of heeft de rechten om alle elementen die op de site beschikbaar zijn te gebruiken, inclusief tekst, afbeeldingen, grafische afbeeldingen, logo's, pictogrammen, geluiden, software.

Elke reproductie, weergave, wijziging, publicatie, aanpassing van alle of een deel van de elementen van de site, ongeacht het gebruikte middel of proces, is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van: Didier Bouffioux.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site of een van de elementen ervan, wordt beschouwd als een inbreuk en vervolgd in overeenstemming met de bepalingen van de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom

Persoonlijke gegevens

In Frankrijk worden persoonsgegevens beschermd door met name de wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, de wet n ° 2004-801 van 6 augustus 2004, het artikel L. 226-13 van het Wetboek van Strafrecht en de Europese Richtlijn van het 24 oktober 1995.

Ter gelegenheid van het gebruik van de GardenSpareParts.nl-website kan het volgende worden verzameld: de URL van de links waarmee de gebruiker toegang heeft gekregen tot de website GardenSpareParts.nl, de serviceprovider van de gebruiker, het Internet Protocol (IP) -adres van de gebruiker.

In elk geval verzamelt Didier Bouffioux alleen persoonlijke informatie over de gebruiker voor de behoeften van bepaalde diensten aangeboden door GardenSpareParts.nl. De gebruiker verschaft deze informatie met volledige kennis van de feiten, in het bijzonder wanneer hij deze zelf invoert. Het is dan voor de gebruiker van de website GardenSpareParts.nl duidelijk of deze informatie al dan niet moet worden verstrekt.

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 38 en volgende van de wetten 78-17 van 6 januari 1978 betreffende gegevens, bestanden en vrijheden, hebben alle gebruikers recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen persoonsgegevens. betreffende hem, door zijn schriftelijk en ondertekend verzoek te doen, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord moet worden verzonden.

Geen enkele persoonlijke informatie van de gebruiker van de website GardenSpareParts.nl wordt gepubliceerd zonder medeweten van de gebruiker, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht aan enige ondersteuning aan anderen. Alleen de aanname van de verlossing Bouffioux Didier en zijn rechten zou de overdracht van dergelijke informatie aan de potentiële koper die zou op zijn beurt dezelfde verplichting worden gegeven aan gegevens op te slaan en te modificeren met betrekking tot de gebruiker van de site toe GardenSpareParts.nl.

De site is niet aangemeld bij de CNIL omdat er geen persoonlijke gegevens worden verzameld. .

De databases worden beschermd door de bepalingen van de wet van 1 juli 1998 tot omzetting van richtlijn 96/9 van 11 maart 1996 betreffende de rechtsbescherming van databanken.

Geschillenbeslechting

De onderhavige onlinevoorwaarden zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving.

In geval van betwisting, wordt de jurisdictie toegewezen aan de bevoegde rechtbanken van Nijvel, ongeacht het aantal verweerders of garantieclaims

De huidige verkoopvoorwaarden worden enerzijds afgesloten door de natuurlijke persoon Didier Bouffioux - Onafhankelijk - 1450 Gentinnes België met een kapitaal van 10.000 euro, ingeschreven in het handelsregister en vennootschappen van Nijvel onder nummer 0538.625.261 hierna " GardenSpareParts.nl "en aan de andere kant door elke natuurlijke of rechtspersoon die een aankoop wenst te doen via de website van" GardenSpareParts.nl "hierna" de koper "genoemd.